-

KẾT LUẬN PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI, NGƯỜI KHUYẾT TẬT

12/08/2019 - 16:06:29

Thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm 2019, tại Phiên họp toàn thể lần thứ 14, Ủy ban Về các vấn đề xã hội tổ chức phiên giải trình về trách nhiệm quản lý nhà nước trong "thực hiện chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi và người khuyết tật". Ủy ban đã biểu quyết thông qua dự thảo kết luận phiên giải trình.

Hội nghị tập huấn “Sử dụng phần mềm quản lý giám sát, cập nhật số liệu về xây dựng công trình đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng và kỹ năng thiết kế, giám sát công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận theo QCVN 10:2014/BXD”

30/11/2018 - 16:21:14

Sau khi tổ chức thành công tại TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, ngày 29/11/2018, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn “Sử dụng phần mềm quản lý giám sát, cập nhật số liệu về xây dựng công trình đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng và kỹ năng thiết kế, giám sát công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận theo QCVN 10:2014/BXD” (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng) tại Hà Nội.

Tập huấn các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực xây dựng tại TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh

24/11/2018 - 16:28:18

Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức và cá nhân có cái nhìn tổng thể, nắm bắt được nội dung quan trọng của các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực xây dựng. Trong các ngày từ 21 đến 23/11/2018, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tổ chức các khóa Tập huấn quy chuẩn tiêu chuẩn trong lĩnh vực xây dựng và Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý giám sát, cập nhật số liệu về xây dựng công trình đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng và Kỹ năng thiết kế, giám sát công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận theo QCVN 10:2014/BXD tại TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.