Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo tiếp cận sử dụng

Thông báo 04/05/2023 - 16:40:24
Để hoàn chỉnh dự thảo Quy chuẩn trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo tiếp cận sử dụng.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội (kèm theo bản điện tử tới địa chi email hachau86kts@gmail.com) trước ngày 05/7/2023 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Quy chuẩn.

Nội dung chi tiết xem File đính kèm:

Các tập tin đính kèm Tải xuống
QCVN 10-2022 (03_23) - DT.pdf
Tải xuống