Ngày đăng: 24/09/2018

Hiệu lực: 05/08/2012

Còn hiệu lực

Quyết định

Ngày đăng: 05/08/2019

Hiệu lực: 01/07/2020

Còn hiệu lực

Luật

Ngày đăng: 24/09/2018

Hiệu lực: 05/08/2015

Còn hiệu lực

Nghị định

Ngày đăng: 24/09/2018

Hiệu lực: 01/07/2015

Còn hiệu lực

Nghị định

Ngày đăng: 24/09/2018

Hiệu lực: 01/01/2015

Còn hiệu lực

Luật

Ngày đăng: 24/09/2018

Hiệu lực: 09/02/2018

Còn hiệu lực

Quyết định

Về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách trợ giúp người khuyết tật trong hoạt động thể dục, thể tha

Ngày đăng: 24/09/2018

Hiệu lực: 11/07/2007

Còn hiệu lực

Chỉ thị

quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật

Ngày đăng: 24/09/2018

Hiệu lực: 16/03/2018

Còn hiệu lực

Thông tư