Ngày đăng: 05/08/2018
Ngày vận hành:
Địa chỉ:
  Loại công trình: Công trình văn hóa, thể dục thể thao
Đã đưa vào hoạt động
Người khuyết tật có thể tiếp cận
Ngày đăng: 24/09/2018
Ngày vận hành:
Địa chỉ: 71 Kim Mã
  Loại công trình: Công trình văn hóa, thể dục thể thao
Đã đưa vào hoạt động
Người khuyết tật có thể tiếp cận, nhưng chưa đảm bảo theo QCVN 10:2014/BXD
Ngày đăng: 24/09/2018
Ngày vận hành: 03/10/2008
Địa chỉ: 42 Nhà Chung
  Loại công trình: Công trình văn hóa, thể dục thể thao
Đã đưa vào hoạt động
Người khuyết tật có thể tiếp cận
Ngày đăng: 24/09/2018
Ngày vận hành: 06/01/1959
Địa chỉ: 25 Tông Đản
  Loại công trình: Công trình văn hóa, thể dục thể thao
Đã đưa vào hoạt động
Người khuyết tật không thể tiếp cận
Ngày đăng: 24/09/2018
Ngày vận hành: 03/09/1958
Địa chỉ: 01 Tràng Tiền
  Loại công trình: Công trình văn hóa, thể dục thể thao
Đã đưa vào hoạt động
Người khuyết tật có thể tiếp cận, nhưng chưa đảm bảo theo QCVN 10:2014/BXD