Ngày đăng: 24/09/2018

Hiệu lực: 01/07/2015

Còn hiệu lực

Quy chuẩn

Ngày đăng: 24/09/2018

Hiệu lực: 19/11/2018

Còn hiệu lực

Quy chuẩn

Đường và hè phố - nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng

Ngày đăng: 20/11/2018

Hiệu lực: 01/01/2002

Còn hiệu lực

Tiêu chuẩn

Nhà và công trình - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng

Ngày đăng: 20/11/2018

Hiệu lực: 01/01/2002

Còn hiệu lực

Tiêu chuẩn