Hà Nội: Tăng cường thực hiện trợ giúp người khuyết tật

Tin mới 12/12/2019 - 16:47:01
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5050/UBND-KGVX, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường thực hiện Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 10-10-2013 về thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật TP Hà Nội giai đoạn 2013-2020.
 

Ảnh minh họa

Theo đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tích cực tham mưu triển khai các nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch số 161/KH-UBND; chủ động đôn đốc, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố tổ chức thực hiện các nội dung được phân công tại Kế hoạch số 161/KH-UBND; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ hằng năm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Sở Tài chính, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giao Thông Vận tải, Xây dựng... rà soát việc đầu tư, bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch; phối hợp giám sát quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch trên địa bàn thành phố.

Sở Tài chính tổng hợp, cân đối trình UBND thành phố bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch theo các nội dung được phê duyệt phù hợp với khả năng cân đối ngân sách hằng năm. Hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí thực hiện hoạt động của kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan.

Sở Y tế chỉ đạo triển khai các nội dung được phân công tại Kế hoạch số 161/KH-UBND, tập trung triển khai đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thành phố giao; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định, gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp kết quả chung toàn thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai các nội dung được phân công tại Kế hoạch số 161/KH-UBND đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thành phố giao; bảo đảm các điều kiện dạy và học phù hợp đối với người khuyết tật; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên, khuyến khích xã hội hóa mở các lớp học đặc biệt cho trẻ khiếm thính, khiếm thị, trẻ khuyết tật trí tuệ, kết hợp giữa học văn hóa, học nghề và phục hồi chức năng; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định, gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp kết quả chung toàn thành phố.

Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo triển khai các nội dung được phân công tại Kế hoạch số 161/KH-UBND, tập trung triển khai hỗ trợ người khuyết tật tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và biểu diễn nghệ thuật; hỗ trợ người khuyết tật tham gia các hoạt động luyện tập thể dục, thể thao và thực hiện miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ cho người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng khi sử dụng một số dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, cấp giấy phép cho các đơn vị tổ chức chương trình văn hóa, nghệ thuật có sử dụng người khuyết tật trên địa bàn thành phố.

Sở Nội vụ chỉ đạo triển khai các nội dung được phân công tại Kế hoạch số 161/KH-UBND; nghiên cứu chính sách hỗ trợ đối với Hội Người khuyết tật các cấp phù hợp thực tế thành phố, đề xuất, trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Sở Xây dựng tăng cường công tác kiểm tra, cấp giấy phép xây dựng, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực xây dựng trong quá trình xây dựng, cải tạo thực hiện đúng quy chuẩn và tiêu chuẩn đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng được các công trình là trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước; nhà ga, bến tàu; bến xe, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở giáo dục, dạy nghề, công trình văn hóa, thể dục thể thao; nhà chung cư bảo đảm điều kiện tiếp cận, sử dụng đối với người khuyết tật; nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch số 161/KH-UBND.

Sở Giao thông Vận tải tăng cường chỉ đạo các đơn vị tham gia vận tải công cộng có trách nhiệm bố trí thiết bị, công cụ và nhân viên trợ giúp hành khách là người khuyết tật lên, xuống phương tiện giao thông thuận tiện. Kiểm tra, cấp thẻ xe buýt miễn phí cho người khuyết tật có nhu cầu và có khả năng tham gia giao thông bằng phương tiện xe buýt công cộng.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo, đài địa phương tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người khuyết tật. Nâng cấp các cổng, trang thông tin của thành phố đảm bảo người khuyết tật được tiếp cận.

Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật. Tham mưu cho UBND thành phố giải pháp hỗ trợ người khuyết tật được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu. Tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Cục Thuế thành phố tăng cường kiểm tra, hướng dẫn xét miễn, giảm thuế cho các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% trở lên tổng số lao động là người khuyết tật theo quy định.

Trong công văn này, UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các tổ chức hội đoàn thể thành phố tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ, chăm sóc giúp đỡ người khuyết tật; phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp vận động các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hỗ trợ, giúp đỡ người khuyết tật nhằm góp phần thực hiện tốt kế hoạch của thành phố.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố chỉ đạo phòng giao dịch các quận, huyện, thị xã hướng dẫn người khuyết tật, hộ gia đình có người khuyết tật, các cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng 30% lao động trở lên là người khuyết tật có nhu cầu vay vốn được vay vốn, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành kế hoạch tại địa phương. Chủ động bố trí kinh phí, nhân lực thực hiện hiệu quả các giải pháp và nhiệm vụ theo kế hoạch. Phân công lãnh đạo phụ trách từng địa bàn cụ thể, gắn trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu địa phương đề ra…

Theo baomoi.com